Tag: translations

Showing 1-10 of 148 results
by Heather H. Yeung
In flinty coolness fire may be found / and strength drawn from this fire as it surrounds / the stone which, cracking, ruptures nature’s...
by Douglas Young
Frae the Gaelic o George Campbell Hay / / “Thonder they ligg on the grund o the sea, / nae the hyne whaur they...
by Peter Mackay
Bhithinn nam dhotair, bheirinn leigheas ’son do phian, / bhithinn nam thidsear, chuirinn faclan air do mhiann, / bhithinn nam bhràthair athair piuthar màthair...
by Christine De Luca
I da dizzied hoose, a strum of flechs baet / endless drums fornenst a frenzied window. / Belligerent, dey want nedder in nor oot. / / Apö...
by Derick Thomson
Air iomall an talamh-àitich, eadar dhà sholas, / tha a’ churracag a’ ruith ʼs a’ stad, ʼs a’ ruith ʼs a’ stad, / is...
by Sorley MacLean
Còmhlan bheanntan, stòiteachd bheanntan, / còrr-lios bheanntan fàsmhor, / cruinneachadh mhullaichean, thulaichean, shlèibhtean / tighinn sa bheucaich ghàbhaidh. / / Èirigh ghleanntan, choireachan ùdlaidh, / laighe sa bhùirich chràcaich; / sìneadh chluaineagan, shuaineagan...
by Kristiina Ehin
In a dream / I saw a ticket booth / at a bus stop where / birds’ feathers were sold...
by Sorley MacLean
Sgreapadal anns a’ mhadainn / ris a’ Chomraich ’s ris a’ ghrèin, / Sgreapadal a tha cho bòidheach, / a cheart cho bòidheach ri Hallaig. / Cha chuirear...
by Sorley MacLean
‘Tha tìm, am fiadh, an coille Hallaig’ / / Tha bùird is tàirnean air an uinneig / trom faca mi an Àird Iar / ’s tha mo...
by Sorley MacLean
’S mi air an t-slios ud / latha foghair, / na sligean a’ sianail mum chluasan / agus sianar marbh ri mo ghualainn, / rag-mharbh – is reòthta...
Syndicate content