Tag: SQA Higher texts

Showing 1-10 of 30 results
by Sorley MacLean
Còmhlan bheanntan, stòiteachd bheanntan, / còrr-lios bheanntan fàsmhor, / cruinneachadh mhullaichean, thulaichean, shlèibhtean / tighinn sa bheucaich ghàbhaidh. / / Èirigh ghleanntan, choireachan ùdlaidh, / laighe sa bhùirich chràcaich; / sìneadh chluaineagan, shuaineagan...
by Carol Ann Duffy
In his dark room he is finally alone / with spools of suffering set out in ordered rows. / The only light is red...
by Carol Ann Duffy
/ ...
by Carol Ann Duffy
It was late September. I’d just poured a glass of wine, begun / to unwind, while the vegetables cooked. The kitchen / filled with...
by Carol Ann Duffy
We came from our own country in a red room / which fell through the fields, our mother singing / our father’s name to...
by Carol Ann Duffy
Not a red rose or a satin heart. / / I give you an onion. / It is a moon wrapped in brown paper. / It promises...
by Carol Ann Duffy
Beloved sweetheart bastard. Not a day since then / I haven’t wished him dead. Prayed for it / so hard I’ve dark green pebbles...
by Sorley MacLean
Sgreapadal anns a’ mhadainn / ris a’ Chomraich ’s ris a’ ghrèin, / Sgreapadal a tha cho bòidheach, / a cheart cho bòidheach ri Hallaig. / Cha chuirear...
by Sorley MacLean
‘Tha tìm, am fiadh, an coille Hallaig’ / / Tha bùird is tàirnean air an uinneig / trom faca mi an Àird Iar / ’s tha mo...
by Sorley MacLean
’S mi air an t-slios ud / latha foghair, / na sligean a’ sianail mum chluasan / agus sianar marbh ri mo ghualainn, / rag-mharbh – is reòthta...
Syndicate content