Tag: Gaelic

Showing 1-10 of 84 results
by Meg Bateman
Nuair a bhios mi air leabaidh a’ bhàis, / b’ fheàrr leam gun rachadh agam air a ràdh / gun do chosg a’bheatha gu...
by Rody Gorman
San Departure Lounge airson / Barraigh ‘s Beinn a’ Bhaghla, / Cailleach thapaidh leatha fhèin a’ feitheamh / Ris an èigh dheireannaich / Agus guth gu h-àrd ag...
by Derick Thomson
Caitean air uachdar Loch Eiriosort / ’s an t-anmoch ann, / bha an latha samraidh fada, / gruth is bàrr a’ coinneachadh: / tha an gaol a leanas...
by Angus Peter Campbell
Cho faisg ’s a tha mi air còd ùr : / còd na h-aoise. / / Tha an còrr dhe na còdaichean / snaidhmnichte mum...
by Dòmhnall Ruadh Chorùna
ʼIllean, march at ease! / Righ na Sìth bhith mar ruinn / Aʼ dol chun na strì / ...
by Dòmhnall Ruadh Chorùna
ʼFhearaibh, a bheil cuimhn’ agaibh / An là thàinig am puinnsean oirnn / ʼNar seasamh anns na truinnsichean / ʼS gun nì...
by Dòmhnall Ruadh Chorùna
An oidhche mus deach sinn a-null / Bha i drùidhteach a’ sileadh, / Bha mi fhèin ’nam laighe ’n...
by Peter Mackay
Bhithinn nam dhotair, bheirinn leigheas ’son do phian, / bhithinn nam thidsear, chuirinn faclan air do mhiann, / bhithinn nam bhràthair athair piuthar màthair...
by Angus Dunn
Walking through the same trees / though in a different language / wading in the long river running / of...
by Niall O’Gallagher
Na cluinneam nach eil subh-làir / agad air fhàgail sa bhùth; / tha mo ghaol-sa gam feitheamh, / ...
Syndicate content