Tag: Gaelic

Showing 1-10 of 87 results
by Catriona Lexy Chaimbeul
Tha sìol beag san talamh / Ach ciamar a nì e fàs? / ...
by Murchadh Moireach
(Geàrr-Luinneag) / / Bu shunntach iad a’ dol thar raoin na strì / Tha ’n sin ’nan laighe sìnt’ an sàmhchair bhuain, / Bu bhlath caoin-aiteal gràidh...
by Meg Bateman
Nuair a bhios mi air leabaidh a’ bhàis, / b’ fheàrr leam gun rachadh agam air a ràdh / gun do chosg a’bheatha gu...
by Rody Gorman
San Departure Lounge airson / Barraigh ‘s Beinn a’ Bhaghla, / Cailleach thapaidh leatha fhèin a’ feitheamh / Ris an èigh dheireannaich / Agus guth gu h-àrd ag...
by Derick Thomson
Caitean air uachdar Loch Eiriosort / ’s an t-anmoch ann, / bha an latha samraidh fada, / gruth is bàrr a’ coinneachadh: / tha an gaol a leanas...
by Angus Peter Campbell
Cho faisg ’s a tha mi air còd ùr : / còd na h-aoise. / / Tha an còrr dhe na còdaichean / snaidhmnichte mum...
by Dòmhnall Ruadh Chorùna
ʼIllean, march at ease! / Righ na Sìth bhith mar ruinn / Aʼ dol chun na strì / ...
by Dòmhnall Ruadh Chorùna
ʼFhearaibh, a bheil cuimhn’ agaibh / An là thàinig am puinnsean oirnn / ʼNar seasamh anns na truinnsichean / ʼS gun nì...
by Dòmhnall Ruadh Chorùna
An oidhche mus deach sinn a-null / Bha i drùidhteach a’ sileadh, / Bha mi fhèin ’nam laighe ’n...
Syndicate content